REKRUTACJA

ROK SZKOLNY 2019/2020

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2019/2020
1. Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) w przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość:
Wielodzietność rodziny kandydata
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Wskazane kryterium Dokument poświadczający spełnienie kryterium , który należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica)
Kryterium nr 1 OŚWIADCZENIE - Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
Kryterium nr 2, 3, 4, 5 ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub o stopniu niepełnosprawności lub ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).
Kryterium nr 6 PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO orzekający rozwód lub separację lub AKT ZGONU oraz
OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Ilekroć mowa o samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
Kryterium nr 7 DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.)
2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kryteria określone Uchwałą Nr XXXIII/400/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Leszno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia Kryteria i punkty określone Uchwałą Rady Miejskiej Leszna
1. Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym. 95 pkt –
2. Dziecko obojga rodziców pracujących / rodziców studiujących / uczących się w systemie dziennym. 45 pkt
3. Rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja do tego przedszkola lub zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga dzieci. 17 pkt imię i nazwisko dziecka
4. Miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się przedszkole. 11 pkt –
5. Dziecko jednego rodzica pracującego. 9 pkt
6. Dziecko uczęszczające do żłobka /klubu dziecięcego w roku, w którym prowadzona jest rekrutacja do przedszkola. 7 pkt nazwa i adres placówki wskazane kryterium Dokument poświadczający spełnienie kryterium, który należy dołączyć do wniosku (dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica ) kryterium nr 1, 3, 4 i 6 1. rodzic/opiekun prawny dokumentuje podając dane wskazane we wniosku kryterium nr 2 i 5 2. rodzic/opiekun prawny dokumentuje OŚWIADCZENIEM, że: wykonuje pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) na podstawie umowy cywilnej (w tym na kontrakcie menedżerskim) lub prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.) lub studiuje/uczy się w systemie dziennym 3. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 17.01.2019 r. terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli prowadzonych przez miasto Leszno są następujące:
Termin Rodzaj czynności 11.03.2019 - 29.03.2019 do godz. 15.00 Złożenie "Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020" wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
01.04.2019 - 05.04.2019 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
23.04.2019 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
24.04.2019 - 30.04.2019 do godz. 15.00 Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
06.05.2019 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE 10.06.2019 - 12.06.2019 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 13.06.2019 - 14.06.2019 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
24.06. 2019 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
25.06.2019 - 27.06.2019 Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
28.06.2019 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Postępowanie rekrutacyjne w roku szkolnym 2019/2020 będzie prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych. Kolejne informacje zamieszczone będą na stronach internetowych przedszkoli i Urzędu Miasta Leszna oraz leszczyńskich mediach.

Więcej informacji znajdziesz na: https://www.leszno.pl/Edukacja.html
Masz uwagi, pytania? Kliknij i napisz do nas

    

logowanie do poczty przedszkolnej | logowanie do zmian na stronie www

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.